Zásady správania sa návštevníkov kúpaliska

Podmienky vstupu a pobytu na Mestskom kúpalisku (ďalej len MK):

 1. Vstup na MK je dovolený len na platnú dennú vstupenku, ktorú vydáva pokladnica kúpaliska. Po opustení kúpaliska je vstupenka neplatná.
 2. Predaj vstupeniek sa začína otvorením kúpaliska a končí 30 minút pred jeho uzatvorením. Denná vstupenka platí len v deň predaja a v čase prevádzky. Za stratenú alebo nepoužitú vstupenku sa náhrada neposkytuje. Zakúpením vstupenky sa každý návštevník podrobuje všetkým ustanoveniam prevádzkového poriadku.
 3. Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska na vstupe na kúpalisko.
 4. Návštevníci kúpaliska po zaplatení obdržia identifikačné náramky, ktoré sú povinní mať na ruke po celú dobu návštevy areálu kúpaliska (okrem detí do 6 rokov). Zamestnanci MK sú oprávnení vykonávať kontrolu označenia návštevníkov identifikačným náramkom a súčasne preukázania sa dokladom o úhrade. Návštevníci, ktorí nebudú mať neporušený identifikačný náramok na ruke, budú z areálu kúpaliska vylúčení (vykázaní).
 5. Návštevník, uplatňujúci si zľavnené vstupné, je povinný preukázať sa potrebným dokladom, ktorý poskytne dostatočnú informáciu o oprávnenosti požiadavky na zľavnené vstupné. Pri kontrole dieťaťa do 6 rokov sú zamestnanci MK oprávnení požadovať doklad preukazujúci vek dieťaťa (napr. preukaz poistenca,...).
 6. Otváracia doba sa stanovuje podľa poveternostných a technických podmienok zariadenia MK.
  Otváracie hodiny sú viditeľne vyznačené na vstupe do areálu a zverejnené na internetovej stránke Športového areálu www.sportovyareal.sabinov.sk.
 7. Deťom mladším ako 15 rokov je prístup na kúpalisko povolený len v sprievode osôb starších ako 18 rokov.
 8. Každý návštevník je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov kúpaliska, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku, ako aj dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch kúpaliska. Ak návštevník znečistí akékoľvek priestory kúpaliska tak, že musia byť ihneď očistené, je povinný uhradiť náklady s tým spojené.
 9. Návštevník, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku alebo nerešpektuje pokyny zamestnancov kúpaliska, bude z kúpaliska vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného.
 10. Vyzliekať alebo obliekať sa je dovolené len v kabínkach na tento účel zriadených šatniach. Návštevníci sú povinní dbať o svoje veci a zabezpečiť ich proti prípadnému odcudzeniu alebo poškodeniu. Prevádzkovateľ kúpaliska za žiadnych okolností neručí za voľne uložené osobné veci.
 11. Do areálu kúpaliska majú prístup choré osoby, nemoc ktorých by pri kúpaní sa mohla priamo ohroziť ich zdravie (epilepsia, srdcovo-cievne problémy...), len na vlastné nebezpečenstvo.
 12. Z kúpaliska sú vylúčené osoby, ktoré majú horúčku, kašeľ, chrípku, zápal očných spojiviek, nákazlivé choroby, choroby budiace odpor – rany, vyrážky, osoby s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou a osoby pod vplyvom návykových látok.
 13. Návštevník musí mať slušný, čistý a prípustný športový kúpací odev a svojím chovaním musí dbať na zásady mravnosti a slušnosti. Kúpanie v spodnom a nevhodnom odeve (bermudy a pod.) je zakázané. Vstup do bazéna je povolený len naboso po dôkladnom osprchovaní a prechode cez brodítko.
 14. Deti do 3 rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
 15. Deťom do 15 rokov – neplavcom, je vstup do bazénu povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá vie plávať. Bez uvedeného sprievodu je deťom – neplavcom vstup do veľkého bazénu zakázaný.
 16. Návštevníci sa musia vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na mokrých podlahách a vyvarovať sa pokĺznutiu, prípadne úrazu. Taktiež sa musí dodržiavať čistota miest a zariadení kúpaliska ako aj osobná hygiena. Osoby staršie alebo postihnuté telesným poškodením musia dbať na zvýšenú opatrnosť.
 17. Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie kúpaliska, v prípade spôsobenia škôd na zariadeniach kúpaliska alebo majetku návštevníkov sú povinní spôsobené škody nahradiť.
 18. Prevádzkovateľ kúpaliska neručí za stratu cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov na kúpalisko prinesených.
 19. Predmety nájdené v priestoroch kúpaliska odovzdá nálezca plavčíkovi alebo v pokladnici, kde sa zapíšu do knihy nálezov.
 20. Dozerajúci zamestnanci kúpaliska sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, prípadne pri ťažších zabezpečiť prevoz do nemocnice.
 21. Návštevníci musia dodržiavať čas stanovený na kúpanie, sú povinní opustiť bazény 15 minút pred koncom otváracích hodín kúpaliska. Zostávať na kúpalisku po skončení otváracích hodín je zakázané.
 22. Pre návštevníkov kúpaliska budú počas letnej sezóny k dispozícii sociálne zariadenia, sprchy a zariadenia s občerstvením.
 

Na kúpalisku je zakázané:

 1. Neprístojné chovanie, ktoré ohrozuje osobnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov, správať sa hlučne, rušiť poriadok alebo pokoj ostatných návštevníkov.
 2. Volať o pomoc bez vážnej príčiny alebo zneužívať rozhlasové zariadenie.
 3. Vstup starších detí a dospelých do detského bazéna s výnimkou dozoru.
 4. Fajčiť v priestoroch okolo bazénov.
 5. Močiť do vody, pľuvať a smrkať do vody, vyplachovať si ústa a uši vo vode.
 6. Čistiť alebo prať odev, prípadne umývať sa mydlom v bazénoch.
 7. Akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory kúpaliska, bazénov a ich okolia, prípadne používať silne páchnuce mazadlá.
 8. Odhadzovať ihly, ihlice, vlásenky, žiletky a iné ostré predmety.
 9. Vstupovať do oddelení alebo priestorov určených druhému pohlaviu.
 10. Jesť pokrmy v bazénoch a pochôdzkovej časti okolo bazénov, hádzať zvyšky jedál do vody.
 11. Brať na kúpalisko sklenené alebo iné predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov, prinášať horľaviny (olej, benzín, lieh a pod.) a používať variče.
 12. Brať na kúpalisko psov alebo iné zvieratá.
 13. Vzájomne sa potápať, skákať do bazénov, zrážať a vhadzovať druhé osoby do vody, pobehávať v pochôdzkovej časti okolo bazénov, vchádzať do bazénov je povolené len schodíkmi.
 14. Športové plávanie v bazénoch mimo vyhradených hodín alebo bez predchádzajúceho dohovoru.
 15. Vstupovať do bazénov s potápačskými potrebami ako sú veľké okuliare a plutvy, hrať sa v bazénoch s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 16. Odhadzovať odpadky mimo odpadkových košov, trhať akékoľvek rastlinné kultúry a poškodzovať zariadenie kúpaliska.
 17. Zakladať ohniská v areáli kúpaliska, hrať sa s tvrdými loptami v bazénoch a mimo športových plôch na to určených (futbal, hádzaná a pod.).

Kalendár podujatí

máj
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.